Podrka investitorima recept za uspenu realizaciju projekata

Konstantna visoka potranja za nekretninama uz malu ponudu, ne moe biti garant da e investitor prodati sve, ukoliko projektu ne pristupi na pravi nain.

Konsultantske usluge koje West Properties prua podrazumevaju savetovanje ta je na odreenoj lokaciji najbolje graditi, finansijske analize izvodljivosti i isplativosti projekta, voenje projekta tokom procesa adaptacije ili gradnje, marketing u oblasti nekretnina, analize najbolje iskorienosti prostora, pa sve do pruanja usluga profesionalnog upravljanja nekretninom i procesom njenog odravanja.

Ovakvim pristupom investitoru pruamo kljune informacije na osnovu kojih e doneti odluku da li e krenuti sa realizacijom projekta ili ne. Krajnji rezultat investicije i njen uspeh treba predvideti na samom poetku, a u tome najznaajniji faktor nosi sprega marketinga i prodaje. Strani investitori vrlo dobro poznaju ove principe, dok nam se lokalni obraaju mahom kada ve doe do problema u realizaciji.

Stvari bi trebalo postaviti drugaije.Jedan od uspenih primera na kojima je West Properties radio je Panorama Vodovac. Prodaja je zvanino poela 27. septembra 2017. kada je otvoren show room, a do novembra 2017. je prodato 60% stanova. To nije bio uspeh preko noi, ve smo rad na projektu zapoeli mnogo ranije uz dobru selekciju marketing alata i ve danas imamo rasprodat ceo kompleks daleko ispred zavretka izgradnje. Kroz ovakav pristup kreira se potreba potencijalnih kupaca za odreenim prostorom. Dodatno, prodaja na ovom projektu je voena tako da je ostvaren rast od vie od 40% od inicijalne cene kvadrata.

West Properties tokom 17 godina postojanja nastoji da svojim klijentima uvek prui bolje i vie od standardnog i konvencionalnog naina poslovanja. Briga o klijentima i njihovim interesima oduvek nam je bila u fokusu. Svakog klijenta posmatramo kao dugoronog partnera kome pruamo custom made uslugu, pristup po kome se posebno izdvajamo.

Pomaemo investitorima u odluci o odabiru lokacije za projekat, kako bi taj objekat trebalo da izgleda, koje zavrne materijale koristiti. Savetujemo ih po pitanju organizacije stambenih jedinica, to obuhvata njihovu veliinu, procenat odreenih struktura u ukupnom broju stambenih jedinica, kao i unutranji raspored, a sve u cilju uspenije i bre prodaje, kao i boljeg pozicioniranja stambenog kompleksa u odnosu na konkurenciju. Nae usluge obuhvataju predloge cena za svaki stan u zavisnosti od niza razliitih parametara koji na nju utiu, dinamiku plaanja, kao i kreiranje posebnih popusta, uz predlog pravno-administrativnih dokumenata koji prate proces prodaje.

Na bazi makro i mikro istraivanja tu smo da damo input investitoru, da kreira objekat u skladu sa lokacijom i projekat koji moe da ostvari rezultat, tedei mu vreme i novac, kao i da pravim pristupom poveamo profit koji moe da ostvari.

TEKST: Vladimir Popovi, suvlasnik i izvrni direktor, West Properties